1. Deze product voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vonkels B.V. uitgegeven Silver- en Gold Cards (hierna: SGC), in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook.
2. SGC is een RFID kaart waaraan een saldo is gekoppeld van 550 of 1.100 euro, welke waarde is opgeslagen in de centrale administratie van Vonkels B.V.
3. SGC is uitsluitend rechtmatig te koop op de vestiging locatie of de digitale platformen van Vonkels B.V.. Particuliere noch bedrijfs­matige doorverkoop is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vonkels B.V..
4. Elke SGC is voorzien van een unieke codecombinatie (10-cijferig kaartnummer en veiligheidscode). De kaarthouder dient SGC en aankoopbewijzen zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van deze code vindt geen vergoeding of vervanging plaats.
5. SGC kan uitsluitend ingewisseld worden voor andere RFID kaarten binnen de digitale verzilverplatformen van Vonkels B.V..
6. In geval van het vermoeden van fraude of oneigenlijk gebruik kan Vonkels B.V. het gebruik van één of meerdere SGC voor onbepaalde tijd opschorten en/of het gebruik van SGC permanent ontzeggen.
7. Vonkels B.V. behoudt zich het recht voor SGC kaarten te blokkeren in geval van vermoedens van fraude en/of onrechtmatig gebruik door eigenaar.
8. Op verzoek dient de kaarthouder de originele email of fysieke SGC aan Vonkels B.V. te verstrekken om de juistheid te laten verifiëren.
9. SGC of de restwaarde ervan is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
10. Vonkels B.V. kan op elk moment het aanbod van RFID kaarten waarvoor de SGC is in te wisselen aanpassen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aanbod dat op enig moment op de inwisselplatformen van Vonkels B.V. zichtbaar is, dan wel is afgedrukt op de SGC zelf of op bijbehorend drukwerk.
11. Een vermindering van het inwisselaanbod op de verzilverplatformen is geen geldige reden voor het annuleren van een bestelling of grond voor restitutie na de herroepingstermijn.
12. Het saldo en de vervaldatum van SGC kunnen op de vestiging locatie van Vonkels B.V. worden geraadpleegd.
13. SGC is één jaar geldig na aankoop. Deze geldigheidsduur staat achterop de kaart vermeld, evenals de verwijzing naar deze voorwaarden. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de RFID kaart.
14. Vonkels B.V. kan deze product voorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen.
15. Het gebruik van SGC voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven is niet toegestaan
16. Voor SGC welke zijn aangekocht bij derde partijen (erkende wederverkopers, Retail partners) kan onder geen beding restitutie plaatsvinden door Vonkels B.V..
17. In geval van overmacht kan Vonkels B.V. het inwisselen van SGC voor onbepaalde tijd opschorten.